Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum
Gazdasági Főosztály

Pályázati pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hazai és európai uniós pályázatok pénzügyi és dokumentációs feladatainak ellátása. A támogató által előírt elszámolási szabályoknak való megfelelőség vizsgálata, a pályázati pénzügyi elszámolások ellenőrzése. Pályázati pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. A projektek pénzügyi nyilvántartásának folyamatos követése, egyeztetése, ellenőrzése, szükség esetén átkönyvelések kezdeményezése. Kifizetési kérelmek összeállítása, beküldése. Mérföldkőhöz kötött elszámolás esetén a szükséges alátámasztó- és háttérdokumentumok, számlák, bizonylatok összegyűjtése, rendszerezése, ellenőrzése, szükséges nyilatkozatok írása, az elszámolásra előírt határérték figyelemmel kísérése, betartása. Folyamatos egyeztetés a projektmenedzserrel, a projektben résztvevő egyéb személyekkel. Adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok összegyűjtése, egyeztetése, kimutatások készítése, táblázatok kitöltése. Projektek költségvetésének ismerete, az egyes költségvetési sorokra elszámolt és elszámolandó tételek folyamatos figyelemmel kísérése, egyeztetése, a még szabad keretek (azaz az egyes sorokra még elszámolható összegek) nyomon követése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Középfokú pénzügyi- számviteli szakképesítés

        Angol nyelvtudás társalgási szinten

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Főiskola / egyetem

        Mérlegképes könyvelői szakképesítés

        Pályázatírásban és elszámolásban szerzett jártasság

        Felsőfokú pénzügyi / számviteli szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

        Önálló mukavégzés,

        Megbízhatóság,

        Precizitás,

        Rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél (bérigény megjelölésével)

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázázó írásos nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 1 / 317-3611 (232 mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/259/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/259/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálás során a kiválasztott pályázókkal személyes elbeszélgetés is lehetséges. A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

1. Munkáltató álláspályázat meghirdetése esetén előzetes tájékoztatás keretén belül biztosítja saját adatkezelő voltának és elérhetőségének a megismerhetőségét. 2. Munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban. 3. Munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt Tájékoztatója alapján megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít. 4. Adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése. 5. A kezelt adatok köre: a munkakörrel kapcsolatos lényeges adatok köre. 6. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a munkaügyi szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázatról való döntést követő 5. napig, mikor is a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek és erről a sikertelen pályázók értesítést kapnak. 7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők. 8. Adattárolás helye, módja: papír alapon a felvételi dossziékban, alkalmazás esetén a munkavállaló munkaügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.