Herman Ottó Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Herman Ottó Múzeum

Galéria tagintézményvezető igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.12.01-2023.11.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Miskolci Galéria, mint tagintézményi besorolású, tematikus múzeum magasabb vezetői szinten történő irányítása. A tagintézményt vezető igazgatóhelyettes irányítja és felügyeli a Miskolci Galéria központi egységét és kiállítóhelyeit, telephelyét. Irányítja és szervezi a modern és kortárs képzőművészeti gyűjtőkörrel összefüggő múzeumi feladatokat. Irányítja és szervezi a Galéria és a kiállítóhelyek kiállítási tevékenységét, közművelődési és szakmai programjait. Bővíti a Galéria és a kiállítóhelyek szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi feltételek körét. Feladata továbbá a Herman Ottó Múzeum igazgatójának helyettesítése és feladatköreinek ellátása, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben és feltételekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Galéria tagintézmény alaptevékenységével összefüggő felsőfokú (egyetemi) végzettség,

        művészettörténet, rajz- és vizuális kommunikáció, vagy muzeológia szakos MA diploma, vagy osztatlan képzésben megszerzett egyetemi végzettség, vagy okleveles médiaművész

        Végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai tapasztalat ( legalább 5 év)

        Kulturális intézményben szerzett vezetői gyakorlat (legalább 5 év)

        Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget; szakképesítést; nyelvvizsgát; igazoló okiratok másolatai (az eredeti okiratokat a meghallgatás során be kell mutatni)

        A vezetői tevékenységére vonatkozó szakmai elképzelései

        A szakmai- és vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy: nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeférhetetlenségi ok, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt

        Tudományos- és szakmai publikációk jegyzéke

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/560-170 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2497/2018.A.02. , valamint a beosztás megnevezését: Galéria tagintézményvezető igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2497/2018.A.02., valamint a munkakör megnevezését: Galéria tagintézményvezető igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat szakértői munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hermuz.hu az intézmény honlapja - 2018. október 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.miskolcigaleria.eu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hermuz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.