Őriszentpéter Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház Őriszentpéter

vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9941 Őriszentpéter, Város szer 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A városi kulturális rendezvények, állami, nemzeti ünnepek szervezése, a művelődési ház programjainak szervezési, könyvtári feladatok ellátása. Őriszentpéter város és az Őrség környezeti és szellemi értékeinek, hagyományainak feltárása, gondozása, megismertetése. A város lakói számára a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Pályázati források kihasználása, pályázati projektek lebonyolításában részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési és (felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődés szervezői szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél. Nem szakirányú, egyetemi végzettség pályázó esetén felsőfokú szakirányú szakvizsga, közművelődési intézményvezetői végzettséggel.,

        szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázat zárt, vagy nyilvános ülésen történő tárgylását kéri, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Őriszentpéter Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9941 Őriszentpéter, Város szer 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ori/607-6/2018. , valamint a munkakör megnevezését: művelődési ház vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Őriszentpéter Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9941 Őriszentpéter, Városszer szer 106. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ori/607-6/2018., valamint a munkakör megnevezését: művelődési ház vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az elbírálás zárt ülésen történik, ha a pályázó nem nyilatkozik nyilvános ülésen történő elbírálásról. A pályáztató fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.