Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Szakszolgálati Iroda

Zala Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Vezető (családgondozó háttér munkakör, pedagógus munkakör)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Zala Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vezetőjeként koordinálja és szakmailag segíti a bizottság munkáját. Szervezi a gyermekvédelmi gondoskodásba kerüléssel érintett és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek bizottság tagjai által végzett orvosi, gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai vizsgálatát. Összegyűjti, ellenőrzi, továbbítja a bizottságra vonatkozó kötelező, illetve ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete I. rész II. Szakellátások 3. pontja alapján,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Bűntetlen előélet,

        Cselekvőképesség,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

        A pályázóval szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai életrajz,

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy bűntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll Kjt. 20.§ (2) bekezdése d) pontja szerinti bűntetőeljárás hatálya alatt, és –ha a (2c) bekezdésében meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok.),

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20-83/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Zala Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Vezető (családgondozó háttér munkakör, pedagógus munk.         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20-83/2018, valamint a munkakör megnevezését: Zala Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Vezető (családgondozó háttér munkakör, pedagógus munk.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság a pályázati feltételeknek meg nem felelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül - azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézményi honlap - www.zmgyvk.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zmgyvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.