Budapest Főváros Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum

főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól várhatóan 2019.01.01-jétől 2023.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. A Budapesti Történeti Múzeum feladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kulturális törvény), a régészeti örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az Alapító Okirat szerint meghatározott feladatokat lát el. A Budapesti Történeti Múzeum költségvetési szervként működő országos múzeum, amely - gondozza és gyarapítja a főváros régészeti, várostörténeti, képzőművészeti és egyéb muzeális emlékeit, gyűjteményeit és szoborvagyonát; - a főváros történetével kapcsolatos kutatásokat végez és azok eredményeit publikálja; - bemutatja a magyar, különösen Budapest kulturális, művelődéstörténeti értékeit a belföldi és külföldi közönség számára; - bel- és külföldi kiállításokon, tárlatokon, tudományos és ismeretterjesztő előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások keretében mutatja be a főváros múltját a nagyközönség számára; - a modern technika eszközeinek felhasználásával elősegíti, hogy a fiatal korosztály minél szélesebb körben ismerje meg Budapest történetét, értékeit; - kortárs képzőművészeti kiállításokat rendez; - fejleszti és ápolja a hazai és nemzetközi kapcsolatokat a várostörténeti kutatások és a kortárs képzőművészet terén. 2. A főigazgató feladata: - a Kulturális törvényben foglalt követelmények érvényesítésével gondoskodik az országos múzeumi besorolású intézmény eredményes működtetéséről; - összehangolja a szakmai feladatok végrehajtását az intézmény székhelye és telephelyei között, - az intézmény működéséhez szükséges szakmai, gazdasági, műszaki feltételrendszer megszervezése, az intézmény szakmai pályázatokon történő részvételének irányítása; - az intézmény beruházásainak felügyelete, koordinálása, - a Kulturális törvény 42. § (4) bekezdés b) pontja alapján új szakmai dokumentumok előkészítése, - együttműködés a fenntartóval, a szakágazati irányítással, a kerületi önkormányzatokkal; - szélesíti az intézmény közönségkapcsolatait, növeli a kiállítások és rendezvények látogatottságát; - a kor kihívásaira reflektáló kommunikációs és marketing tevékenységgel elősegíti a múzeum és programjainak megismerését a budapestiek és az idelátogatók felé - közreműködik a kiemelkedő jelentőségű kulturális és turisztikai rendezvények, konferenciák megszervezésében és létrehozásában; - együttműködik a turisztikai szektor képviselőivel, - fejleszti az intézmény tudományos tevékenységét, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására megalkotott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6/E. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint Múzeumban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

        a) rendelkezik

        aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel, és

        ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

        b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,

        c) a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal rendelkezik és

        d) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez,

        a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése alapján büntetlen előéletű, továbbá a pályázó nem állhat muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        Vhr. 2 § (3) bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

        a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nemzetközi kulturális projektekben való részvétel

        kulturális marketing területén szerzett tapasztalat

        felhasználói szintű informatikai ismeretek

        menedzserszemléletű irányítási készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény egyes szakterületeit komplex módon átfogó és az intézményi feladatellátást egészében bemutató középtávú vezetési és szakmai fejlesztési stratégia

        a múzeum egészére és telephelyenkénti fejlesztésére vonatkozó koncepció, különös tekintettel a hozzáférést biztosító digitalizációs fejlesztésekre

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot (Kjt. 20/A. § (5) bek. a) pont), külön kitérve a pénzügyi és gazdasági feladatok teljesítésére

        a közönségkapcsolatok terén a nyitott és szolgáltató múzeum szemléletére építve, a múzeum látogatottságának – kiemelten a fiatal korosztályt célzó projektek megvalósításával - növelése érdekében kidolgozott elképzelések

        részletes szakmai önéletrajz és a szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység ismertetése

        a végzettséget és szakképzettséget igazoló másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása)

        a nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása)

        három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll múzeumban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

        nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti

        a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        A csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadást követő két munkanapon belül van lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. III/441. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/2186-4/2018 , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/2186-4/2018, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. 441.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyagok átvizsgálása után, a kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés a 1997. évi CXL. tv 43. § (4) bek. alapján a miniszter egyetértésével dönt az intézményvezető személyét illetően, a pályázati határidő lejártát követő első ülésén. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros Önkormányzatának honlapja, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában - 2018. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdés szerint a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a szakképzettségének megfelelő Vhr. 1. számú melléklete szerinti muzeális intézményi szakmai közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Vhr. 6/G. § alapján múzeum vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. Próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. §-a szerint kerül sor. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. Az adatkezelési tájékoztató a Budapest Portálon a http://einfoszab.budapest.hu/list/adatkezelesi-tajekoztatok linken érhető el. A benyújtás helye, módja: Budapest Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztálya (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 311-es szoba) személyesen, munkanapokon 9.00-14.00 óra között, valamint postai úton. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat főigazgatói álláshely betöltésére”. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály 061 999-8288-as vagy a Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály 061 999-8343-as telefonszámán kérhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.