Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár
Gazdasági Igazgatósága

gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1015 Budapest, Hattyú utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) megyei főigazgató-helyettesével együttműködve segíti, irányítja és koordinálja a megyei levéltárak által végzett gazdálkodási, pénzügyi feladatok ellátását, segíti a megyei levéltárak pénzügyi adminisztrációját. Ellátja az MNL és szervezeti egységeinek költségvetési tervezési feladatait, figyelemmel kíséri a költségvetési terv végrehajtását, elkészíti a tervmódosítási indítványokat, elemzéseket készít. Segíti az MNL stratégiai és operatív tervezési feladatait, áttekinti a gazdálkodási folyamatokat, ellátja az értékelő, koordináló tevékenységet, javaslatot tesz a jogszabály által meghatározott, illetve a szükségszerűség alapján elkészítendő szabályzatok aktualizálására, ellenőrzési nyomvonalak kialakítására, módosítására, hatékonyság növelésére. A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályzatban leírtak alapján, ellátja a Gazdasági Igazgatóság egészére, illetve a gazdálkodási folyamatokra vonatkozó belső kontrollrendszer felelősi feladatokat. Időszakos költségvetési jelentéseket készít. Ellátja és koordinálja a leltárfelelősi feladatokat. Az MNL vállalt projektjeit koordinálja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A közalkalmazotti illetmény megállapodás szerinti eleme a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Felsőfokú közgazdasági végzettség ,

        Legalább 5 év munkatapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Legalább 2 évet meghaladó vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

        Összeférhetetlenség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési intézményben hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

        Pénzügyi-számviteli, gazdálkodási területen szerzett tapasztalat kontrolling és közbeszerzési eljárások előkészítésében, azok lebonyolításában szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok.

        Szakmai önéletrajz.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1250 Budapest, Postafiók 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/669-1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági igazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/669-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató-helyettes.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Magyar Nemzeti Levéltár, mint álláspályázatot hirdető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnl.gov.hu - 2018. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti munkakör elnevezése: pénzügyi főelőadó Az MNL adatkezelési tájékoztatóját az álláspályázatra jelentkezés keretében megküldött személyes adatai kezeléséről és a hozzájárulási nyilatkozatot az alábbi linken érheti el: http://mnl.gov.hu/mnl/allaspalyazatok.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.