Ágfalva Község Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ágfalvi Szivárvány Bölcsőde

Vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, A vezetői megbízás határozott időre, 2019.12.31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9423 Ágfalva, Soproni utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Heti 4 órában bölcsödei feladatokat lát el. A bölcsődében folyó munka felelős irányítója, részt vesz a bölcsőde szakmai irányításában. Felelős a bölcsödében dolgozók szakmai munkájáért, a bölcsődében gondozott gyerekek biztonságos és harmonikus fejlődéséért. Irányítva és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását, elvégzi a szükséges adminisztrációt. Gondoskodik a bölcsőde működési, személyi és tárgyi feltételeiről, az intézményre vonatkozó jogszabályok, szakmai utasítások végrehajtásáról. A munkaidejének további részében kisgyermeknevelői feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Csecsemő és kisgyermeknevelő,

        kisgyermeknevelő munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű gyermekcentrikus szemléletmód, kreativitás, csapatmunka, jó együttműködési és kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség,meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó legalább 1-3 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék

        nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3699/330-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ágfalva Község Önkormányzat címére történő megküldésével (9423 Ágfalva, Soproni utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ágf/3549-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő .         Postai úton, a pályázatnak a Ágfalva Község Önkormányzat címére történő megküldésével (9423 Ágfalva, Soproni utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ágf/3549-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: Vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9423 Ágfalva, Soproni utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agfalva.hu - 2018. november 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.agfalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.