Tiszavasvári Város Önkormányzat Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott aljegyzői feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása. Segíti a jegyző munkáját, távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti. A mindenkor hatályos SZMSZ-ben az aljegyző részére meghatározott feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Jegyző helyettesítésekor a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal vezetése, a hivatal szervezet egységei (Önkormányzati és Jogi Osztály, Igazgatási és Szociálpolitikai Osztály, Költségvetési és Adóigazgatási Osztály), valamint az osztályszerkezeten kívüli ügyintézők tekintetében.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: Jegyző helyettesítésekor 45 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A Kttv. 247 §. (1) bekezdés szerint: a) igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, b) jogi vagy közigazgatási szakvizsga, c) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint készített részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletére;

        A képzettséget tanúsító okiratok másolata;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely terjedjen ki a Kttv. 39. §. (1b) és (1c) bekezdésében foglalt rendelkezésekre;

        A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai és vezetési program;

        A legalább 2 éves közigazgatási gyakorlatról hitelt érdemlő igazolás benyújtása;

        Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fent cselekvőképességet kizáró ok, és nem áll korlátozó gondnokság alatt;

        Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/27467/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/27467/2018, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázók személyes meghallgatására kerülhet sor a polgármester döntése alapján. A benyújtott dokumentumok alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa. Az eredménytelen pályázókat e-mailben értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapja - 2018. november 12.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2018. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.