Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha

óvodapedegógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátása munkaköri leírás szerint: óvodáskorú gyermekek oktatása, nevelése, gondozási feladatok, adminisztrációs kötelezettségek ellátása, egyéni és csoportos fejlesztés mellett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság;

        Büntetlen előélet;

        Cselekvőképesség;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata(i),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata;

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/377-035 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MGC/955/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedegógus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MGC/955/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedegógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyargéc Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.