Lakiteleki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lakiteleki Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 30. pontja szerint Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben rögzített feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga, vagy vállalja a közterület-felügyelő szakképesítés megszerzését,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményekről szóló 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet alapján a fizikai és pszichológiai követelményeknek megfelel,

        hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz

        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkeresését igazoló dokumentum másolata,

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata,

        nyilatkozat a közterület-felügyelő szakképesítés 1 éven belül történő megszerzésére amennyiben nem rendelkezik azzal, melynek költségei a kinevezett közterület-felügyelőt terhelik,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,

        a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/449-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3957/2018 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi Körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3957/2018, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. 6. számú iroda (titkárság).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lakitelek Önkormányzatának honlapja - 2018. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.