Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bocskai István Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló , Bocskai utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kultv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá az ágazati jogszabályokban foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar nyelvtudás, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        tárgyalásszintű idegennyelv ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, részletes szakmai önéletrajzot, képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, tudományos publikációs jegyzék,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52 557 365 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló , Hősök tere tér 1. "A" I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZ/1919/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZ/1919/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményi eljárást követően bizottsági meghallgatás, majd előterjesztés a képviselő-testület felé bizottsági véleménnyel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyi televízió, helyi újság - 2019. január 25.

        hivatalos honlap - 2019. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Bocskai István Múzeum igazgatói álláshelyére."

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajduszoboszlo.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.