Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kanizsai Kulturális Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.03.01-2024.02.29.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kanizsai Kulturális Központ alapító okiratában meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A közalkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltató jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Mester fokozat és szakirányú szakképesítés, a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. sz mellékletében foglalt képzettségi követelményeknek megfelelően, - felsőfokú szakképesítésének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, - kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység, - magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, - a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés.,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, - Büntetlen előélet, - Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Lásd: a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/849-2301, 20/849-2333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/3233/2018 , valamint a munkakör megnevezését: "Kanizsai Kulturális Központ igazgatói munkakörére" A pályázati anyagot egy péld. kell benyújtani.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/3233/2018, valamint a munkakör megnevezését: "Kanizsai Kulturális Központ igazgatói munkakörére" A pályázati anyagot egy péld. kell benyújtani.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2018. november 15.

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja - 2018. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, tudományos vagy szakmai tevékenységének igazolása,90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy - a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, - teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, - kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, - a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, - nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, - a mesterfokozat hiányában, annak a 2023. január 01. napjáig történő megszerzéséről. - A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az véleményező bizottság meghallgatásán kell bemutatni. A kinevezés az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.