Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Thúry György Múzeum

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.03.01-2024.02.29.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Thúry György Múzeum alapító okiratában meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A közalkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltató jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, és - tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, - kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység - magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, - a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés.,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, - Büntetlen előélet,- Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Lásd: a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/849-2301, 20/849-2333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/3232/2018 , valamint a munkakör megnevezését: "Thúry György Múzeum igazgatói munkakörére" A pályázati anyagot egy pld. kell benyújtani.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/3232/2018, valamint a munkakör megnevezését: "Thúry György Múzeum igazgatói munkakörére" A pályázati anyagot egy pld. kell benyújtani.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. 5..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2018. november 15.

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja - 2018. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó részletes szakmai életrajzát, - a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, - az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását, - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, - tudományos vagy szakmai tevékenységének igazolása, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy - a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, - teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, - kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, - a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, - nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az véleményező bizottság meghallgatásán kell bemutatni. A kinevezés az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.