Zalaszabar Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaszabar Községi Önkormányzat

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Szociális étkeztetéshez ebédszállítás ellátása; - Közreműködés a házi segítségnyújtás nem szakmai jellegű munkájában (pl. gyógyszer kiváltás, bevásárlás stb.); - Egyéb kötelező szállítási feladatok ellátása, kiemelten a gyermekszállítás és egyéb szállítás (pl. szakorvosi ellátásra, egyéb egészségügyi intézménybe történő betegszállítás); - Település lakóinak kórházi, szociális otthoni látogatására, sportrendezvényekre, családi eseményekre, bevásárlásra történő szállítás, a a rászoruló lakók önkormányzati rendezvényekre történő szállítása; - Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatok; - Kapcsolattartás a lakossággal és a helyi civil szervezetekkel; - Egyéb, a falugondnoki gépkocsi fenntartásával kapcsolatos feladatok; - Közfoglalkoztatott dolgozók irányítása; - Településüzemeltetési és egyéb kommunális feladatok ellátásában való részvétel, illetve közreműködés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Zalaszabari helyismerettel rendelkezik

        Helyismeret

        OKJ gépkezelői végzettség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szociális érzékenység,

        Jó szintű kommunikációs kézség,

        önálló munkavégzés,

        igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        vezetői engedély másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

        nyilatkozat falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről, valamint falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül, ha a közalkalmazotti jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-937-1506 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszabar Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZK/4671-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszabar Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZK/4671-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a falugondnokot. A munkakör 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogát a képviselő-testület fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalaszabar Község Önkormányzata hirdetőtáblája és honlapja (www. zalaszabar.hu) - 2018. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. zalaszabar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.