Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 15. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati építési beruházások, felújítások engedélyeztetése,műszaki ügyintézése; lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása; vállalkozási, tervezési szerződések műszaki tartalmának meghatározása, szerződések előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, építész-, építőmérnök vagy azzal egyenértékű műszaki felsőfokú végzettség,

        közigazgatási hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1.sz. mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkeresését igazoló szelvény

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/442-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/442-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról - a polgármester véleményezésével- a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal jegyzője dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat eredményéről valamennyi pályázót e-mailben értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilisborosjeno.hu - 2018. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisborosjeno.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.