Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum
Informatikai Üzemeltetési Osztály

osztályvezető (vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hivatali informatikai infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési és hibaelhárítási feladatok irányítása; rendszeradminisztrátori feladatok ellátása; adminisztrátori jogokkal rendelkező munkatársak tevékenységének összehangolása és irányítása; a felhasználók mentorálása; a hivatalban működő szerver kiszolgálókkal kapcsolatos hibaelhárítási, karbantartási, mentési és szükség esetén helyreállítási munkálatok elvégzése, folyamatos monitorozás, üzemképesség és állagmegóvás, karbantartások elvégzése, frissítések ütemezése; fájl- és nyomtató-kiszolgálók adminisztrációs feladatainak ellátása; tűzfal, spamszűrő, mentési rendszerek üzemeltetése; vírus- és kémprogram védelem működésének felügyelete; jogosultság- és jelszó-menedzsment feladatok ellátása, az informatikai beszerzések előkészítése során; a kiszolgált területeken felszabaduló informatikai eszközök újrahasznosítására, selejtezésére javaslattétel; informatikai projektek lebonyolítása, kapcsolattartás a beszállítókkal; a Hivatali szakalkalmazások támogatói feladatinak ellátása és koordinálása, kapcsolattartás a felhasználókkal, az alkalmazásgazdákkal és a fejlesztőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szakirányú végzettség,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló munkavégzés képessége

        jó kommunikációs készség

        innovatív gondolkodás

        megbízhatóság

        pontosság, precizitás

        elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

        a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos szükséges kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-20/493-6110 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum körút 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/2575-1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető, múzeumi informatikus munkakör.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/2575-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető, múzeumi informatikus munkakör.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1088 Budapest, Múzeum körút 14-16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatoknál, a területet felügyelő főosztályvezető javaslata és véleményének figyelembe vételével, a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről az MNM Főigazgatója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Nemzeti Múzeum - 2018. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.