Albertirsa Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01-2023.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 85.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős a közművelődési, nyilvános könyvtári, közgyűjteményi feladatok ellátásáért. Feladata a városban megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése. Munkáltatói jogkört gyakorol, képviseli az intézményt. Könyvtáros, illetve művelődésszervező munkaköri feladati mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F §-ában foglaltak alapján az integrált kulturális intézmény egyszemélyi felelős vezetője, jogszabályban, alapító okiratban, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, szakszerű és törvényes működtetéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú közművelődési vagy könyvtárosi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A § vagy 6/B § rendelkezései szerint figyelemmel a rendelet 6/F §-ában foglaltakra.,

        szakmai gyakorlat a végzettségének és szakképzettségének megfelelő munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,

        magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        kiemelkedő szakmai gyakorlatot vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazloló okiratok hiteles másolata (az eredeti okiratokat személyes meghallgatáskor be kell mutatni),

        szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

        a 150/1992. (X.20.) Korm. rendelet 6/G § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja,

        szakmai program, vezetői elképzelések,

        büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljásár hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az eljárást megindította,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők és az elbíráló és az elbíráló testület tagjai részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

        nyilatkozat hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget teljesíti, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/209750229 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-3716/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-3716/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat nyerteséről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a a pályázatot visszavonja vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.albertirsa.hu - 2018. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt megismerhessék.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.