Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által meghatározottak; különösen: Tevékenysége kiterjed a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Elemezi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. Nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzései jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Belső ellenőrzési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felsőfokú végzettség; végzettsége feleljen meg a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.07.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontjában foglalt végzettségek valamelyikének;

        hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;

        nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alapvizsga,

        ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.(III.20.) kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott önéletrajz

        végzettséget tanúsító bizonyítványok és okiratok másolatai;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;

        nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését;

        nyilatkozat cselekvőképességről;

        nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/27323/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/27323/2018, valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázók személyes meghallgatására kerülhet sor. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon pályázót, akinek a pályázata érvénytelen. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa. Az eredménytelen pályázókat e-mailben értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapja - 2018. november 6.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2018. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.