Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály

főosztályvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény műtárgy- és archívumi állománya leltárainak központi nyilvántartása, a gyarapodási naplók, a leltárkönyvek és egyéb nyilvántartások felügyelete, a revíziókban való részvétel, a műtárgy gyűjteménnyel kapcsolatos dokumentációk gyűjtése és rendezése. Az intézmény digitalizálási programjának irányítása. A műtárgy- és az archivális gyűjtemények számítógépes (digitális) nyilvántartó rendszerének folyamatos felügyelete, fejlesztésének irányítása. Az intézményen kívüli műtárgyak és archiválási dokumentumok mozgásával és a kiállításokkal kapcsolatos muzeológiai munkák, a hazai és külföldi műtárgy- és archivális dokumentumkölcsönzés adminisztrációjának felügyelete. Az intézmény költözéséhez szükséges digitális műtárgymozgatás feltételeinek folyamatos fejlesztése és ellenőrzése. Az intézmény digitális adatbázisainak nemzetközi adatbázisokba való migrálásának előkészítése, feltöltésének felügyelete és ellenőrzése. Az intézmény digitális stratégiájának kidolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, néprajz vagy kulturális antropológia szak, vagy könyvtár és informatika szak,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        múzeumi nyilvántartás terén szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        magyar állampolgárság vagy jogszabály szerint bevándorolt vagy letelepedett státusz, bűntetlen előélet, a Kjt., valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés, cselekvőképesség; betöltött 18. életév

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Monari vagy más múzeumi nyilvántartási rendszer ismerete

        Egy vagy több világnyelv tárgyalóképes szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű vezetői képesség, szervező képesség, jó kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, szakmai koncepció, vezetői program, iskolai végzettséget és egyéb szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról, nyilatkozat összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelésről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 473-2420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/647-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/647-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. A bizottság személyes beszélgetésre hívhatja be a pályázókat. A pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Sikertelen felvétel esetén a beküldött dokumentumokat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.neprajz.hu - 2018. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén négy hónap próbaidő köthető ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.