Csépa Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Önkormányzati Konyha

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5475 Csépa, Béke utca 167.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői és intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti üzemeltetése (étlap tervezés, gyermek és felnőtt étkezés biztosítása - kb. 500 adag/nap). Szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A konyhai dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása. A konyhavezető felelős az intézmény éves költségvetésének betartásáért és a rendszeres adatszolgáltatásért a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői szakképesítés, vagy a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben előírt iskolai végzettség,

        élelmezésvezetői, vagy hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása,, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, dietetikus szakképesítés,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló, precíz, alapos munkavégzés, közösségi együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló irat másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat a pályázati eljárásban való megismerhetőségről

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/2288910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2018 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2018, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követő testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csépa község honlapja - 2018. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikeres pályázat esetén a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.