Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum

főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása; 2) az Intézmény gyűjteményi, tudományos, felsőoktatási, kiállítási, közönségkapcsolati és kommunikációs munkájának irányítása, ellenőrzése, és ennek során együttműködés a fenntartóval; 3) az éves munkatervek kidolgozása, a feladatkörökre lebontott teljesítménymutatók értékeinek meghatározása, a végrehajtáshoz szükséges tárgyi, anyagi, szervezeti és személyi feltételek biztosítása, az Intézmény – alapító okiratban rögzített – feladatellátásának megfelelő, teljes körű működési rend biztosítása; 4) az Intézmény külső és belső kommunikációjának összehangolása, irányítása; az Intézmény részvételének biztosítása az „egész életen át tartó tanulás” közművelődési stratégiájában; 5) az Intézmény kulturális alapellátásban betöltött szerepének erősítése; 6) az Intézmény magyar irodalmi életben betöltött szerepének erősítése; együttműködés elősegítése más, nemzeti jelentőségű szellemi-kulturális intézményekkel és műhelyekkel határon innen és túl; 7) az Intézmény Alapító Okiratában meghatározott átfogó szakterületi módszertani és kutatási tevékenység biztosítása; 8) az irodalmi muzeológia szakági együttműködésének, továbbképzéseinek országos szintű koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A Kjt-ben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésében, a 6/H. §-ában és a 6/G. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint:

        mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség;

        végzettségének és szakképzettségének vagy az Intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat;

        vezetői gyakorlat megléte;

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával;

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;

        a pályázó büntetlen előéletű és nem áll muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

        a pályázó magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, feltéve, hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik;

        az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontjának 3. alpontja, valamint 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat tétel;

        a Vhr. 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése (a Vhr. 6/G. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a Vhr. 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyami kötelezettség pályázatot megelőző teljesítése

        a magyar irodalom külföldi megismertetésében szerzett jártasság;

        a magyar és egyetemes eszmetörténetben szerzett jártasság;

        egy közép- és kelet-európai nyelv magas szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        középtávú vezetői program az Intézmény vezetésére, fejlesztésére, a magyar irodalom társadalmiasítására, az Intézmény tevékenységének társadalmi elismertetésére, különös tekintettel az Intézmény nemzetközi kapcsolatainak további bővítésére;

        részletes szakmai önéletrajz;

        a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata és az okiratoknak a pályázat benyújtásakor eredetiben történő bemutatása;

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;

        a Vhr. 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozat vagy a tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás másolata (a Vhr. 6/G. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve);

        a szakmai és a vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása (munkáltatói igazolás csatolásával, amely tartalmazza a betöltött munkakör, beosztás megnevezését és a jogviszony időtartamát);

        a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36(1)795-4478 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4066/2018/SZÜFO , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1054 Budapest, Akadémia utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4066/2018/SZÜFO, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. B 4. 402.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör gyakorlója kéri fel. A bizottság munkájában a miniszter képviselője is részt vesz. A főigazgatói megbízásról a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapja - 2018. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés szerinti munkakör megnevezése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. számú mellékletében feltüntetett kulturális közalkalmazotti munkakörök egyike.A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az Intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat, illetve – amennyiben a magasabb vezetői megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – a kinevezési jogkört a miniszter gyakorolja.A pályázatot személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselő útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Személyügyi Főosztályára (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) kell benyújtani dr. Kucska Ágnes Borbála jogi referens (+36 (1) 795 4395), távollétében Bognár Angéla közszolgálati referens (+36 (1) 795 6130) részére, lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban, munkaidőben, hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30-ig, pénteken 8.00 - 14.00-ig.A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a bizottság tagjain kívül más személlyel.A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A sikertelen pályázatokat a döntést követően a pályázó részére visszaküldjük.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.