Csépa Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Háziorvosi Szolgálat

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5475 Csépa, Somogyi utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel, iskolaorvosi feladatok ellátása, hétköznapi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel közalkalmazotti jogviszony keretében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, 4/2000.(II.25.)EüM rendelet szerinti képesítés (elsősorban szakvizsgával rendelkezők),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló irat másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat a pályázati eljárásban való megismerhetőségről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/2288910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2018 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2018, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követő testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2018. november 5.

        www.csepa.hu - 2018. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás lehetőség szerint megoldható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.