Tiszafüred Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiss Pál Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.31.-2024.01.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszafüred Város Önkormányzat Kiss Pál Múzeum (5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola, - Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kjt.20.§ (2d) bekezdésében felsorolt kizáró ok nem áll fenn, magyar állampolgárság,cselekvőképesség, büntetlen előélet, A múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.törvény 94.§ (1) bekezdés a) pontja alapján büntetlen előélet.

        150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 6/G.§ alapján a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszirozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam igazolása, illetve ennek hiányában a tanfolyam elvégzésére nyilatkozat, hogy a megbízást követő két éven belül elvégzi, és az azt igazoló okirat bemutatatása a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbizás visszavonásra kerül.

        Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység.

        Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol,francia vagy német) amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga -bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal.

        A végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat.

        A Kjt. 20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezetői ellátásra megbizást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető (150/1992.XI.20. Korm.rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, akkreditált vezetői ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okiratok megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        Előirt szakmai tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt.20.§ (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.

        Kinevezése esetén a munkaköri(közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben áll fenn

        Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 59/510-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIS/10100/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIS/10100/2018, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt és a Kjt.vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott véleményező bizottság- a pályázók személyes meghallgatásával- véleményezi.Az 1997.évi CLX.törvény 46.§ (3) bekezdése alapján a területi múzeum vezetőjének megbízásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. A kinevezésről Tiszafüred Város Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkor gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről valamen

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafured.hu - 2018. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 21/A § (49 - (5) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével történik.A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.