Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Úszás és Vízi Sportok Tanszék

Tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában a tanszékvezetőkre meghatározott feladatok ellátása, így különösen az oktatási, kutatási és oktatásszervezési feladatok ellátása a tanszék képviselete a szabályzatokban meghatározott ügyekben, a tanszék szakmai oktatásszervezési tevékenységének irányítása, a tanszék pályázati tevékenységének irányítása, kapcsolattartás az Egyetem egyéb szervezeti egységeivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        egyetemi diploma,

        tudományos fokozat, ami lehet:

        - doktori (PhD) fokozat,

        - a tudomány(ok) kandidátusa,

        - a tudomány(ok) doktora,

        - külföldön szerzett honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        vezetői gyakorlat,

        legalább 10 éves oktatói múlt,

        legalább egy világnyelven előadás tartására képes, mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy teljes tematikai spektrumában,

        a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére való alkalmasság.

        Amennyiben a pályázó nem rendelkezik egyetemi tanári kinevezéssel vagy a Testnevelési Egyetemen egyetemi docensi munkakörben betöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, akkor meg kell felelnie az egyetemi docensi munkakör betöltésére előírt törvényi és speciális egyetemi feltételeknek. A docensi munkakörben történő foglalkoztatásra vonatkozó követelmények hozzáférhetőek az Egyetem honlapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Testnevelő tanári és/vagy szakedzői diploma.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

        eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetése,

        vezetői programját,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat helyben hiteles másolatát

        kérdőívet az igazgatói/tanszékvezetői pályázatok elbírálásának szempontjaihoz, - MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot. A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét az Egyetem könyvtárában kell hitelesíttetni. Az Egyetem Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve 2 külön példányban, mellékelve a CD vagy DVD lemezen benyújtandó anyagot 1 példányban az Egyetem HR Irodájára kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/107/2016 , valamint a beosztás megnevezését: egyetemi docens vagy egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/107/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens vagy egyetemi tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő fsz. 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás lebonyolítását követően a tanszékvezetői megbízások határozott időtartamra (4 évre) szólnak, melyek megfelelés esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meghosszabbíthatók.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.