Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3335 Bükkszék, József Attila utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodapedagógusi feladatok: a teljes óvodai életet magába foglaló, oktatással és neveléssel összefüggő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógus munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló okmányok másolata,

        szakmai gyakorlat igazolása,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/500-3442 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3335 Bükkszék, József Attila utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3335 Bükkszék, József Attila utca. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3335 Bükkszék, József Attila utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda vezetője dönt. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot az intézményvezető érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi, valamint fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bükkszék község honlapja - 2016. április 11.

        Bükkszék Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. április 11.

        Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda hirdetőtáblája - 2016. április 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatási jogviszony a 2016.06.01.-09.30. közötti időszakban felmentési idejét töltő óvodapedagógus helyettesítésre irányul.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.