Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Pedagógiai és Módszertani Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógia elméleti és történeti alapjai, Bevezetés a pedagógiába, Bevezetés a pedagógiai gondolkodás és az iskola történetébe, Az oktatás elmélete, Bevezetés a Sportpedagógiába, Sportpedagógia, Didaktika, Tehetséggondozás, mentorálás, XXI. századi mozgásformák c. tantárgyak oktatása. A tanár szakos hallgatók "Oktatási-nevelési gyakorlatának" megszervezése, lebonyolítása, folyamatos kapcsolattartás a gyakorlóhelyekkel, mentorokkal. Tantárgyi programok, tanmenetek, óravázlatok elkészítése. Tudományos kutatói tevékenység. Részvétel a záróvizsga eljárásban (szakdolgozat, diplomadolgozat témavezetés, záróvizsga-bizottsági tagság). Részvétel a vizsgatanítási eljárásban (vizsgaelnöki feladatok ellátása).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Középiskolai testnevelő tanári végzettség;,

        Tudományos fokozat neveléstudományokból;

        Szakedzői oklevél ritmikus gimnasztika sportágban;

        Középiskolai testnevelő tanári tevékenység (min. 2 év);

        Edzői tapasztalat (min. 2 év);

        Legalább 10 éves oktatói múlt;

        Legalább egy világnyelven előadás tartására képes, mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy teljes tematikai spektrumában;

        Alkalmasság a hallgatók, doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának megszervezésére, vezetésére;

        példamutató, követendő magatartásmód a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők és valamennyi munkatársa számára;

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra;

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok (helyben) hitelesített másolatai;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

        MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot. A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét az Egyetem Könyvtárában kell hitelesíttetni. Az Egyetem Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik;

        Kérdőív az egyetemi docensi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz;

        Minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, 2 külön példányban, mellékelve a CD vagy DVD lemezen benyújtandó anyagot 1 példányban az Egyetem HR Irodájához kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/TKK/204/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/TKK/204/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő fsz. 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tf.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.