Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Kincstár Tiszavasvári

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.szeptember 03. - 2021. szeptember 02.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszavasvári Város Önkormányzat által alapított önállóan működő költségvetési intézmények operatív gazdálkodásának bonyolítása, az intézményekkel a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás szerint. Az intézmények folyamatos működéséhez szükséges műszaki ellátó feladatok személyi állományának biztosítása. A közhasznú, közcélú és közmunka programok keretében történő foglalkoztatás szervezése és koordinálása. Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a Képviselő-testület által az adott munkakörre megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, jogi, vagy pénzügyi-számviteli vagy műszaki felsőfokú iskolai végzettség ,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

        a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        nem áll fenn Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenség

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállallása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogi, vagy pénzügyi-számviteli, vagy műszaki területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program

        végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

        nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik

        nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

        nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését

        nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42-520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11388/2016 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11388/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város honlapja - 2016. május 31.

        Tiszavasvári Város Önkormányzata hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2016. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.