Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Palotási Gyermeklánc Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. szeptember 3-tól 2021. szeptember 2-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben ( a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű , célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Palotási Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Jogszabályban meghatározott - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

        Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete szerint

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel ( vezetési program )

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti alkalmazási feltételek meglétét

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 691/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 691/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. -ban, valamint a 326/2013.(VII.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor. A vezetői megbízásról Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt, amely az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Palotási Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján - 2016. május 30.

        Palotás Község Önkormányzata Honlapján - 2016. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palotas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.