Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Biomechanika Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biomechanika, Sportbiomechanika tantárgyak oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Doktori képzés megkezdése,

        Legalább egy idegen nyelv olyan szintű ismerete, amely alkalmassá teszi a szakirodalom követésére,

        Legalább angol középfokú "C" típusú államilag elfogadott nyelvvizsga,

        Felhasználó szintű MS Office ismerete,

        Statistica használati és oktatási ismerete,

        Jó kommunikációs képesség magyar és angol nyelven,

        Biomechanikai mérési technológiák adatfelvételi, adatfeldolgozási ismerete,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Természettudományi végzettség, orvosi, műszaki és oktatási tapasztalat,

        Aktív sportolói múlt,

        SPSS ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra;

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok (helyben) hitelesített másolatai;

        Igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről;

        MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot. A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét az Egyetem Könyvtárában kell hitelesíttetni. Az Egyetem Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik;

        Minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy példányban az Egyetem HR Irodájához kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/BIO/28/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/BIO/28/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő fsz. 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Testnevelési Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.