Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Papnövelde utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatások végzése az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztályán a regionális tudomány területén, részvétel a kutatóhely szakmai munkájában, pályázataiban és rendezvényein, a kutatási eredmények publikálása, közreműködés az intézet oktatási tevékenységében. Kutatási témakör: A megosztáson alapuló gazdaság (sharing economy) társadalmi-térbeli dimenziói.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Más világnyelv alap-, vagy középszintű ismerete,

        A meghirdetett kutatási témával kapcsolatos korábbi kutatások, publikációk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Publikációs lista,

        Két fontos mű megjelölése a publikációs listában azok elérhetőségének megadásával (illetve csatolásuk, ha nem érhetőek el nyilvános adatbázisokból),

        Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat,

        Két ajánló neve és elérhetősége,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Hallgatói jogviszony vagy abszolutórium igazolása földtudományi, regionális, gazdálkodástudományi, vagy egyéb a kutatási témakörhöz kapcsolódó, releváns doktori iskolában,

        Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

        Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36-72-523-800 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (7621 Pécs, Papnövelde utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az igazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.