Sajópetri Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajópetri Nefelejcs Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.21.- 2022.08.20.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3573 Sajópetri, Petőfi Sándor utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, képviselete, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, együttműködés más szervezetekkel, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése. A szakmai és gazdálkodási jogszabályokban meghatározott óvodavezetői feladatok ellátása, az óvoda szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a hatékony és takarékos gazdálkodás. A munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus ,

        óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, szakmai önéletrajz, vezetői program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajópetri Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3573 Sajópetri, Dózsa György út 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 930/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sajópetri Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3573 Sajópetri, Dózsa György út 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 930/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3573 Sajópetri, Dózsa György út 66. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A fenntartó képviselő-testület a pályázat benyújtási határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sajopetri.hu - 2017. június 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.