Gyulai Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyulai Tankerületi Központ

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.

Ellátandó feladatok:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormány rendelet 3. számú mellékletének 68. pontjában meghatározott feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a Tankerületi Központ által lebonyolított beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésében, a közbeszerzések tervezésében, a közbeszerzési terv összeállításában, éves statisztikai összegezés elkészítésében és lebonyolításában. Előkészíti az eljárások eredményeként létrejött szerződéseket, nyomon követi a szerződések teljesítését, végzi a szükséges szerződés módosítások előkészítését. Részt vesz az eljáráshoz kapcsolódó események megszervezésében. Feladatait a tankerületi központhoz tartozó szervezeti egységekkel, megbízott közbeszerzési szakértővel együttműködve végzi. Részvétel a belső szabályozók kialakításában, aktualizálásában, a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi változások követésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) és a szervezet belső szabályozóinak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, /egyetem a) egyetemi szintű jogász vagy közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség; vagy az a) pontban fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ szerinti közbeszerzési referens vagy azzal egyenértékű közbeszerzési szakképesítés..,

        munkaköri alkalmassági vizsgálat

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        Motivációs levél

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázati összefüggéssel történő kezeléséhez, valamint pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3. személlyel törénő közléséhez).

        büntetlen előélet a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. §-a szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-66/795-243 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/465-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/465-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.