Tereskei Zöld Udvar Óvoda Intézményfenntartói Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tereskei Zöld Udvar Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2652 Tereske, Kossuth út 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus - Óvodavezetői képesítés,

        óvodapedagógus munkakör - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 35-359-401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tereskei Zöld Udvar Óvoda Intézményfenntartói Társulása címére történő megküldésével (2652 Tereske, Kossuth út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129-2/2017/T , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tereskei Zöld Udvar Óvoda Intézményfenntartói Társulása címére történő megküldésével (2652 Tereske, Kossuth út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129-2/2017/T, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2652 Tereske, Kossuth út 94. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tereske Polgármesteri Hivatal - 2017. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a tereske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.