Nyírgelse Község Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4362 Nyírgelse, Iskola u. 16 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nem függetlenített óvodavezetői feladatok ellátása a két csoportos Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda köznevelési intézményben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, és óvodapedagógus szakképzettség; pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógusi szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz;

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program és fejlesztési elképzelések;

        öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum;

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségeket tanúsító okiratok másolata;

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését lehetetlenné tenné;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához a pályázat elbíráslása, véleménynyilvánítási eljárásban;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06309154547 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírgelse Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4362 Nyírgelse, Iskola u. 16 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 473/2017. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírgelse Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4362 Nyírgelse, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 473/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyírgelse.hu

        helyi hirdető

        Kelet-Magyarország

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.