Cegléd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Városi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre; 2018. január 1. napjától 2022. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, a takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskola,

        A 150/1992. Korm. rendelet 6/B. §-a alapján:

        1.1. szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy

        1.2. nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy

        1.3. főiskolai könyvtárosi képzettség, és

        1.4. a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az 1.2. pontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

        1.4.1. a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy

        1.4.2. a magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázata benyújtásakor az 1.4.1. alpont szerinti képzésben vesz részt, és azt igazolja.

        1.4.3. az 1.4.2. alpont alkalmazása esetén a képzés elvégzését a magasabb vezetői megbízás kezdetétől számított 2 éven belül igazolni kell, ennek hiányában a munkáltató a magasabb vezetői megbízást visszavonja.

        1.5. magyar állampolgárság,

        1.6. magyar nyelvtudás,

        1.7. büntetlen előélet, nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        1.8. cselekvőképesség

        1.9. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        1.10 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén próbaidő kikötése mellett. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtárban eltöltött vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget;

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, (vezetési program);

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okirat(ok) másolata(i);

        szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll könyvtári, közművelődési szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;

        a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cegléd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4306/2017 , valamint a beosztás megnevezését: könyvtár igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Cegléd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4306/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtár igazgató.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.cegled.hu

        Ceglédi Hírmondó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két példányban, írásban kell benyújtani, (1 eredeti, 1 másolati példány) Cegléd Város Önkormányzatának polgármesterének (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), valamint az eredetivel megegyező tartalommal elektronikusan a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4306/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtár igazgató. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Cegléd Város Önkormányzatának alpolgármesterétől: hegedus.agota@cegled.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.