Sárvári Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

2 fő kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Szent Imre herceg út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rábízott fiú, illetve leány tanulók egyéni és közösségi nevelése, a tanulók személyiségének, tudásának, viselkedésének sokoldalú és eredményes fejlesztése, az értékrend, az erkölcsi tartás, a tevékenységek életkornak megfelelő irányítása. Tanulássegítő tevékenységben, szabadidős programokban való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi pedagógus végzettség,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) és (4) bekezdése szerinti alkalmazási feltételek fennállása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        matematika-fizika vagy matematika-bármely szakos tanár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat cselekvőképességről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 94/360-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium 9730 Kőszeg, Hunyadi út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/165/218-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő kollégiumi nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/165/218-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő kollégiumi nevelőtanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.