Bárándi Napsugár Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bárándi Napsugár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01-2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások és a Pedagógiai Program alapján. A 2,5/3-6/7 éves gyermekek gondozása,nevelése, fejlesztése a helyi pedagógiai program alapján,pedagógiai dokumentumok rendszeres vezetése,továbbképzéseken való aktív részvétel, megfelelő együttműködés megvalósítása minden partnerrel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet,erkölcsi bizonyítvány

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        lóvári nyelvből középfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

        gyermekközpontúság,empátia, nyitottság,elkötelezettség, kreativitás,nagy munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéltrajz

        felsőfokú óvodapedagógusi végzettség igazolása

        motívációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy kérésének igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárándi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (4161 Báránd, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5570-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bárándi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (4161 Báránd, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5570-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázatot benyújtókkal személyes meghallgatást kezdeményezünk. A kinevezésről az óvodavezető dönt.A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban értesítést kapnak.A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Báránd Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.barand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.