Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Pásztó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Művelődési Központ

Igazgatóhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi és irányítja a közművelődési terület szakmai, működtetési feladatainak ellátását. Gondoskodik az intézmény alaptevékenységén belül a rendelkezésre bocsátott és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásáról. Felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai munka színvonalát. Önálló művelődésszervezői tevékenységet folytat. Szervezi a Minősített Közművelődési Intézmény cím elnyeréséhez szükséges feladatokat. Feladat az önálló pályázati- és marketingtevékenység., forrásteremtés. Kivizsgálja az intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszokat, közérdekű bejelnentéseket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező,

        A művelődésszervezés széles körű ismerete - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Részletes szakmai önéletrajz, rövid ismertető vezetői beosztással kapcsolatos elképzelésről, a az iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, illetve egyéb a beosztás ellátásához kapcsolódó szakmai képesítéseket igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, szervezőkészség, kreativitás, pontos munkavégzés, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, rövid ismertető vezetői beosztással kapcsolatos elképzelésről, a az iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, illetve egyéb a beosztás ellátásához kapcsolódó szakmai képesítéseket igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/32/463-361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Nagymező út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Nagymező út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2017, valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központba beérkezett. A beérkezett pályázatokról azok áttekintése után és annak érvényessége esetén a munkáltató dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításnak jogát a munkáltató fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.paszto.hu - 2017. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.