Zsámbék Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Apróka Bölcsőde

bölcsődevezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01. - 2022. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Diófa utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Apróka Bölcsőde vezetése, a szakmai munka előkészítése, megszervezése, szakszerű és törvényes működtetés biztosítása. Munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész, I.Alapellátások 2.B) pontjában foglalt képesítés

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció és kapcsolatteremtő képesség,

        Pontos, precíz munkavégzés,

        Szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret,

        Nagyfokú munkabírás,

        Kíváló szintű együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 2 példányban

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyaban foglat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatnak az elbírálását zárt ülésen kéri-e

        Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§.-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        Nyilatkozat arrról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 565 619 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 718-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 718-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Közösségi hírdetők - 2017. július 6.

        www.kozigallas.hu - 2017. július 6.

        www.zsambek.hu - 2017. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zsambek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.