Hercegszántói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hercegszántói Polgármesteri Hivatal

adóügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6525 Hercegszántó, Dózsa György utca 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. mellékletének 14. pontja alapján: Hatósági feladatkör; 19. pontja alapján: Pénzügyi és számviteli feladatkör — II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó adókkal (helyi adók, gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, adóvégrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások, adó- és értékbizonyítvány) kapcsolatos adóigazgatási feladatok ellátása; a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos jegyzői hatáskörbe utalt feladatok ellátása; a vadkár megállapítása iránti eljárásban a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása; a kereskedelmi igazgatással kapcsolatos, a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása; a házipénztárak kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

8411 Általános közigazgatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a képviselő-testület vonatkozó rendeletei és a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. és 19. pontjai I. vagy II. besorolási osztályában felsorolt képesítés, végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-79-554-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hercegszántói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6525 Hercegszántó, Dózsa György utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 777/2017 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Hercegszántói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6525 Hercegszántó, Dózsa György utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 777/2017, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi előadó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6525 Hercegszántó, Dózsa György utca 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályáztató személyesen is meghallgathatja. A pályázatok értékelése a benyújtott pályázat és a személyes meghallgatás alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hercegszántói Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. július 1.

        http://kozadat.localinfo.hu/hercegszanto/ - 2017. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.