Nagymaros Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2626 Nagymaros, Vasút utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetésével, képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása, kötelezettségvállalói-utalványozói feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 8.2. pontjában felsorolt felsőfokú képesítés,

        Gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügy, közoktatás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret, idősek nappali és bentlakásos intézményi ellátásban szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Aláírt pályázat, vezetési program, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a pályázatban szereplő személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (27) 595-118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3384-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3384-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az Önkormányzat honlapja - 2017. június 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagymaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.