Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

egészségügyi szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Acélgyári út 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott, pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgy-felosztásban meghatározott órák (egészségügy ágazat), foglalkozások megtartása, felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségi és szakmai vizsgára felkészítés, elektronikus napló vezetése, a tanulók folyamatos értékelése, tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése. A tagintézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint az ágazathoz tartozó szakképzési kerettantervek szerint,

        Főiskola, okleveles/diplomás ápoló/ egészségügyi szaktanár

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntető eljárás hatálya alatt

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tanári területen szerzett munkatapasztalat

        gyakorlati (egészségügy) életben szerzett munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/431-733 v. 70/1977-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Acélgyári út 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-1988-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egészségügyi szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-1988-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: egészségügyi szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármilyen jogi és /vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.sszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.