Mesterháza Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mesterháza Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9662 Mesterháza, Petőfi utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mesterháza község lakosainak az alapvető szükségleteit kielégítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. Idősek, rászorulók részére gyógyszerkiváltás, szakorvosi rendelésre szállítás. Óvodások szállítása. Ebédszállítás. Közterületek rendben tartásában közreműködés, egyéb településüzemeltetési feladatok ellátása. Polgármester munkájának segítése és együttműködés a Bői Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a képzettség 1 éven belüli megszerzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        falugondnoki végzettség,

        gépjárművezetésben és gyermekszállításban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, gépjárművezetői engedély másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 94/586-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mesterháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9625 Bő, Széchenyi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1494/2017 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Mesterháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9662 Mesterháza, Petőfi utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1494/2017, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A falugyűlés véleményének meghallgatása után a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt a pályázó kinevezéséről

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái - 2017. március 28.

        Vas Népe - 2017. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.