Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár

informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- olvasószolgálati tevékenység, - tájékoztatás, - elektronikus információszolgáltatás különös tekintettel az EISZ szolgáltatásokra - tanulástámogató szolgáltatásokban (Moodle, Plágiumkereső, Videotorium, weblapok, oktatás stb.) való aktív részvétel - oktatás (használóképzés, továbbképzés, EISZ stb.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Szakirányú végzettség (informatikus könyvtáros, BA vagy főiskolai oklevél)

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol nyelv felhasználói szintű ismerete

        alkalmazásban is bizonyított digitális kompetenciák

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs és problémamegoldó készség,

        Önálló munkavégzés képessége,

        Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/385-5909 vagy 06-94/504-9-393 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE Savaria , valamint a munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE Savaria, valamint a munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton titkarsag@lib.elte.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu vagy http://savaria.elte.hu/Default.aspx honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.