FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

tagintézmény vezető (igazgató) (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. július 2-től 2022. július 2-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 2-től 2022. július 2-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7773 Villány, Mathiász János utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezető ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért, valamint belső kontrollrendszeréért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget, vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári végzettséget jelent,

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        Oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        Költségvetési intézmény gazdálkodásában való jártasság

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

        A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tangazdaság/tanüzem működtetésével kapcsolatos tapasztalatok;

        Szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel;

        Idegennyelv-ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;

        A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;

        90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/311-277; 06-70/682-4573 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanár munkakörben tagintézmény vezető.         Postai úton, a pályázatnak a FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk - 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanár munkakörben tagintézmény vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Ko - 2017. április 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.daszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.