Csénye Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csénye Község Önkormányzata
Csényei Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.augusztus 1.-től 2022.július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9611 Csénye, Ady E. u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény rendelkezései szerint a köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        magyar állampolgárság;cselekvőképesség;büntetlen előélet; annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére- fejlesztésére vonatkozó program; iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végzett tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás/ büntetőeljárás hatálya alatt; nem áll fenn kizárási ok

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/95-490-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csénye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9611 Csénye, Ady E. u. 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/255/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csénye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9611 Csénye, Ady E. utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/255/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően Csénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az óvodavezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási-Kulturális Közlöny, 2017. májusi száma

        www.csenye.hu - 2017. április 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.