Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

MTA fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év (további 2 évvel hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Wigner FK-ban folyó kísérleti és elméleti, alap- és alkalmazott kutatási témák egyikében. A kutatási témákról részletes információ az kutatóközpont honlapján található (http://wigner.mta.hu)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        PhD fokozat vagy részvétel szakirányú Doktori Iskolában PhD fokozat megszerzése érdekében.

        Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

        Felső korhatár 30 év, kivételes esetekben 35 év.

        Szakirányú egyetemi végzettség. Kinevezés esetén a külföldi bizonyítvány és oklevél 2001. évi C. tv. szerinti elismerése vagy honosítása szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tudományos munkában részt vevő kutatók.

        Magyar állampolgárságú, ill. határon túli magyar fiatalok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajzot, és motivációs levelet, diploma másolatát, végzős hallgatók esetén a szaktárgyakban szerzett érdemjegyeit, nyelvismerete fokát igazoló okirat másolatát, kutatási elképzeléseinek tömör vázlatát és legalább egy olyan egyetemi oktatójának nevét, akitől a pályázó képességeiről, kutatói alkalmasságáról vélemény kérhető.

        A pályázó fő adatait tartalmazó Excel file, amely letölthető a következő címről: (http://wigner.mta.hu/allasok). Sikeres pályázat esetében a szerződés kötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kell leadni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozmáné Blázsik Valéria nyújt, a 00361 392 2212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/6/2017 , valamint a munkakör megnevezését: MTA fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/6/2017, valamint a munkakör megnevezését: MTA fiatal kutató.

és

        Elektronikus úton MTA Wigner FK Titkárság részére a allas@wigner.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás szakmai kiválóság alapján történik. A jelentkezők közül a rangsor kialakítását tudományos zsűri végzi. A beküldött pályázati anyag értékelését személyes meghallgatás követi előreláthatóan 2017. július elején, majd a Tudományos Tanács állásfoglalását követően 2017. július 31-ig születik meg a döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás és a kiegészítő anyagok a Kutatóközpont honlapján az „Állás” menüpontban találhatóak (http://wigner.mta.hu/allasok). Itt megtalálhatóak a 2017-2019 időszakra kiírt fiatal kutatói témák is, mely további 2 évre meghosszabbítható. A pályázatoknak 2017. június 19-én 13:00 óráig kell beérkezniük elektronikusan, egyetlen pdf állományban és a fő adatokat összesítő Excel táblázattal kiegészítve valamint egy példányban a megadott postai címre. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat fiatal kutatói munkakörre”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.