Magyar Tudományos Akadémia Elnöke

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (a továbbiakban: TABT) - mint az MTA irányítása alá tartozó önállóan működő köztestületi költségvetési szerv - az MTA regionális tudományszervezési feladatai ellátásának irányítása; a TABT közfeladatainak jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátása, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése; a TABT saját költségvetési keretével való gazdálkodás irányítása, a kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási jog és felelősség gyakorlása, a TABT likviditásának megőrzése; a szálláshely-szolgáltatással és rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, a TABT tudományszervezési tevékenységét segítő, koordináló, információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és ügyviteli feladatainak irányítása és ellenőrzése; az Akadémia területi bizottságai szakmai és köztestületi munkájának koordinálása; a TABT képviselete az akadémia különböző testületeinél, a hazai és külföldi kutatóintézeteinél és egyéb szervezeteknél; a TABT szabályzatainak elkészíttetése és jóváhagyása, együttműködési szerződések megkötése; a belső szabályzatokban részletezett kötelezettségvállalási és utalványozási jogok gyakorlása; a költségvetési szerv személyügyi munkájának irányítása és munkáltatói jogok gyakorlása; a bevezetett informatikai alkalmazások használatának felügyelete; az intézményi működés irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) végrehajtásáról szóló 84/2011. (V.26.) Kormányrendelet (Kjt. V.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskolai felsőfokú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

        magyar állampolgárság,

        legalább három éves vezetői gyakorlat,

        tudományszervezés területén szerzett tapasztalat,

        felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pénzügyi-gazdasági képesítés;

        vezetési-szervezési képesítés;

        angol nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepciója;

        részletes szakmai önéletrajz;

        a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajz.

        A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (Word fájlformátumban) is be kell nyújtani.

        a végzettséget, nyelvtudását igazoló oklevelek másolata;

        3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány;

        a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának megjelölése;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatási eljárásban résztvevők megismerhessék;

        hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és tájékoztatási célokra felhasználhatja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000., MTA Titkársága (adatkez. ny. sz.: NAIH-68608/2013) . Humánpolitikai Önálló Osztályára - az MTA elnökének címzett - kísérőlevéllel együtt ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1846/2017/HO , valamint a beosztás megnevezését: igazgató MTA TABT.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1846/2017/HO, valamint a munkakör megnevezését: igazgató MTA TABT.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázat abban az esetben tekinthető érvényesnek és kerül elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályázókat szakmai előkészítő bizottság hallgatja meg, és javaslatát – döntésre – az MTA elnöke elé terjeszti. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA magyar nyelvű honlapja - 2017. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az igazgató jogállása: a TABT egyszemélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető beosztású közalkalmazottként, heti 40 órás, teljes munkaidőben látja el. Az igazgató magasabb vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. A közalkalmazotti kinevezés „tudományszervezési és üzemeltetési ügyvivő-szakértő” munkakörbe, határozatlan időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. Az igazgatói feladatkörre magasabb vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41.,43.,43/D, 44.§-a értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az igazgató vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.