Zalaegerszegi Tankerületi Központ Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium
Kaffka Margit Tagkollégiuma

kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Puskás Tivadar út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kollégiumi nevelőtanár - koedukált középiskolai kollégiumban leány tanulókból álló tanulócsoport csoportvezető nevelőtanári feladatainak ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        matematika, informatika tanári szak,

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; vagy az igénylés igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sümegi László intézményvezető nyújt, a 92596444 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79/2017, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.

vagy

        Személyesen: Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerület igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja. A véleményezési eljárás után a tankerületi igazgató dönt az álláshely betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varosikoll.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.