Nagyszentjános Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarka Lepke Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, József Attila utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

          magyar állampolgárság  főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,  az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás  cselekvőképesség,  büntetlen előélet,

         legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  alapfokú számítógépes ismeretek,  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajzot,  iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatát,  az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést is tartalmazza,  szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumokat, 

         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul.  nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,  nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

         a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.  a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát nyílt vagy zárt ülésen kér megtárgyalni.

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/530-05-33 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjános Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 892-2017. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus .         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjános Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 892-2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus .

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban előírt véleményezést és a pályázók meghallgatását követően a Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagyszentjános Község honlapja - 2017. április 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.